Kullanıcı Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikgereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasızorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICIBİLGİLERİ

Ünvan: THEMİZSUZEM UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (Bundan sonra THEMİSUZEM olarak anılacaktır)

Adres: Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak Zafir İşMerkezi No:4/91 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0 312 425 0 575

E-posta: themisuzem.com.tr

MADDE 2.2 – ALICIBİLGİLERİ

Müşteri olarak www.themisuzem.com.tr  sitesinden ödemeyapan kişi,  ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esasalınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecininsonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nınaldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nınödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden THEMİSUZEM  sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.themisuzem.com.tr internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, THEMİSUZEM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- THEMİSUZEM  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘yabildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nınsiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.6-  Adli ve İdari Hakimlik Grupları ile Kaymakamlık Grubu en az 20 kişi, KPSS 50 kişive STS grupları en az 15 kişi ile açılır. Bu kontenjanlar dolmaz ise programlar ertelenir veya iptal edilir. Bu durum hakkında kursiyerler bilgilendirilir ve ödedikleri ücret ödeme şekillerine göre iade edilir. 1 Ders saati 40 – 45 dakikaya eşdeğerdir.

4.7- ALICI kullanıcı şifre ve bilgilerini 3. kişilere devredemez, kullandıramaz, video kayıtlarını izlettiremez veya çoğaltamaz. Bu eylemleri yaptığı tespit edilen alıcı dan bütün ders ücreti iade edilmeksizin alınarak, üyeliği sonlanırılır , yasal haklar kullanılır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde THEMİSUZEM’a e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılmasıhalinde ALICI, kartın kendi rızasıdışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işlemininiptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazınkendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile THEMİSUZEM’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.